Polonijne Studium Choreograficzne

Polonijne Studium Choreograficzne

Polonijne Studium Choreograficzne w Rzeszowie działające od roku 1998r. organizowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Rzeszowie i Uniwersytet Rzeszowski, kształci kadrę przyszłych choreografów dla zespołów polonijnych, co daje gwarancję ich rozwoju i wysokiego poziomu artystycznego. Studium jest jedyną formą kompleksowego kształcenia choreografów polonijnych zespołów folklorystycznych, obejmując swoim zasięgiem środowiska polonijne z 5 kontynentów świata.

Uczestnicy studium są znakomitymi ambasadorami polskiej kultury ludowej, którą kształcąc się w naszym studium mają okazję dokładnie poznać i prezentować na różnych płaszczyznach w swoich krajach zamieszkania. Zespoły prowadzone przez uczestników Studium prezentują polskie tańce, melodie i śpiewy podczas festiwali, koncertów, spotkań w ambasadach i konsulatach przybliżając w ten sposób piękno polskiej kultury mieszkańcom swoich krajów. Stanowi to ważny element reklamy naszej kultury w świecie.

 

XXII edycja Polonijnego Studium Choreograficznego

29 czerwca odbył się uroczysty koncert inauguracyjny z udziałem słuchaczy i kadry studium oraz zaproszonych gości. W czasie pierwszej części koncertu słuchacze I roku otrzymali certyfikaty przyjęcia, które wręczyli Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. prof. UR Elżbieta Rokosz, Dyrektor PSCH Romuald Kalinowski, Prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. dr hab. Aleksander Bobko oraz Dyrektor honorowa 4-letniego PSCH Alicja Haszczak. Drugą część koncertu oprawił artystycznie ZPiT Uniwersytet Rzeszowskiego „Resovia Saltans”, SZPiT „Połoniny” Politechniki Rzeszowskiej oraz kwartet muzyczny złożony z zawodowych muzyków.

W ciągu trzech tygodni słuchacze zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu polskiej kultury ludowej. Tegoroczną dydaktykę uzupełniła wycieczka krajoznawczo-dydaktyczna do wsi Markowa. Słuchacze zwiedzali skansen oraz wzięli udział w warsztatach związanych z różnymi formami pielęgnowania tradycji ludowych. Dodatkową atrakcją był odbywający się tym samym czasie w skansenie jarmark kultury ludowej. Wycieczki kulturoznawcze tego typu cieszą się wśród słuchaczy dużym zainteresowaniem, ponieważ umożliwiają one bezpośredni kontakt słuchaczy z autentyczną kulturą wiejską. Wydarzenia tego typu doskonale kształtują stosunek Polonusów do polskiej kultury ludowej, zwłaszcza, że wielu z nich, urodzonych i wychowanych poza granicami Polski, nie zna zasad funkcjonowania polskich wsi, sposobu życia swoich przodków, ich zwyczajów i obrzędów.

Egzamin dyplomowy dla słuchaczy 4 roku odbył się 11 lipca. Po zakończeniu części teoretyczno-praktycznej obejmującej sprawdzenie wiedzy z polskich tańców narodowych i regionalnych, a także etnografii odbyła się w sali koncertowej Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego publiczna obrona autorskich kompozycji tanecznych. Dyplomy dla absolwentów 4-letniego PSCH zostały uroczyście wręczone na imprezie inaugurującej Światowy Festiwal Zespołów Polonijnych.

4-letnie Polonijne Studium Choreograficzne to jedyna na świecie forma kształcenia Polonii, którzy pragną poszerzać wiedzę w dziedzinie polskiej kultury ludowej oraz zdobywać kwalifikacje zawodowe nauczyciela tańca i choreografa w specjalności taniec ludowy. Absolwenci studium są przygotowani zarówno do pracy z polonijnymi zespołami folklorystycznymi, jak i do działalności w instytucjach polonijnych, których celem jest przede wszystkim budowanie i podtrzymywanie więzi emocjonalnych Polonii z Polską, między innymi poprzez propagowanie polskiej kultury ludowej na obczyźnie w różnych formach.