Założenia programowo-organizacyjne

Założenia programowo-organizacyjne

 

 1. Organizator

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”  Oddział Rzeszów

 

 1. Współorganizatorzy

Prezydent Miasta Rzeszowa

Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

 1. Program

12 lipca (środa)          – Przyjazdy zespołów

– Spotkanie  organizacyjne

13 lipca (czwartek)     – Spotkanie delegacji zespołów i organizatorów z Prezydentem Miasta  Rzeszowa

– Wieczór integracyjny dla członków zespołów  (w tym spotkanie kierowników i choreografów zespołów z Dyrekcją Festiwalu)

14 lipca (piątek)         – Otwarcie Festiwalu

15 – 16 lipca              DNI POLONIJNE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

W tym: –  sobota        – Koncerty  festiwalowe w Rzeszowie (estrada w Rynku)

– Koncerty festiwalowe w miastach i gminach  Podkarpacia

–  niedziela     – Msza w intencji Polonii

– Koncerty festiwalowe w Rzeszowie  (estrada w Rynku)

– Koncerty festiwalowe w miastach i gminach Podkarpacia

17 lipca (poniedziałek) – Spotkanie delegacji zespołów i organizatorów z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego

– Koncert Galowy (  w programie folklor polski oraz innych narodów)

18 lipca (wtorek)        – Zakończenie,  odjazdy zespołów

 

 1. Adres Biura Organizacyjnego Festiwalu

Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
35-064 Rzeszów, Rynek 19
tel. +48 17 862-01-74
tel./fax  +48 17 862-14-51

/XIX  ŚFPZF – Biuro Organizacyjne/

www.wspolnota-polska.rzeszow.pl

e-mail: wspolnota@wspolnota-polska.rzeszow.pl

mgrudzien@wspolnota-polska.rzeszow.pl    (dyrektor  festiwalu)

gwalat@wspolnota-polska.rzeszow.pl    (sprawy  finansowe)

j.chojecki@zpit.pw.edu.pl                   (sprawy artystyczne)

 

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie w Rzeszowie:

Domy akademickie uczelni rzeszowskich

 

 1. Miejsce imprez festiwalowych:

Miasto Rzeszów oraz Województwo Podkarpackie

 

 1. Uczestnicy:

Polonijne zespoły pieśni i tańca, zgodnie z wymogami regulaminu

 

 1. Kryteria kwalifikacyjne zespołów do uczestnictwa w festiwalu:
  – Minimum 8 par tanecznych na scenie (nie dopuszcza się przebierania dziewcząt za chłopców).- Własny akompaniament (preferowane kapele, ewentualnie nagrania playback).- Wiek uczestników: od 17 lat – ukończonych w roku festiwalowym.- Przesłanie do 28.02.2023 r. karty zgłoszenia wraz z nagraniem video jednej lub dwóch pozycji z proponowanego programu do Koncertu Galowego; pozycja z folkloru polskiego lub innych narodów. Pozycje na nagraniach na tym etapie mogą być dłuższe niż ustalony limit 5 minut, a także mogą być z próby. Obraz zarejestrowany w nagraniach nie może być starszy niż 3 miesiące. (rozdzielczość nagrań: Full HD). Dopuszcza się przesłanie nagrań drogą elektroniczną np. link do dropbox, google drive, youtube itp.  Zespoły nie spełniające kryteriów oraz zgłoszenia nadesłane po ustalonym terminie nie będą brane pod uwagę.- W związku z ograniczoną liczbą miejsc, troską o ostateczny wyraz artystyczny oraz bezpieczeństwo, organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do kwalifikacji zespołów na festiwal na podstawie nadesłanych materiałów, a także własnej wiedzy o zespołach.- Zespoły zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu do dnia .15.032023 r. .- Zespoły niezakwalifikowane na festiwal będą mogły przysłać nań swoich przedstawicieli w charakterze obserwatorów na warunkach obowiązujących zespoły.- Każdy zespół winien przygotować 30 minutowy program własny, który może być samodzielnie lub z innymi zespołami prezentowany na koncertach festiwalowych. Program dłuższy może być prezentowany na koncertach w terenie.- Karta zgłoszenia stanowi integralną część Założeń programowo-organizacyjnych
 2. Zakwalifikowane na Festiwal zespoły winny przesłać:

w terminie do 5 maja:

– historię zespołu oraz  2-3 zdjęcia całego  zespołu (o rozdzielczości min.300 dpi) Materiały prosimy nadsyłać drogą elektroniczną.

w terminie do 15 maja:

– nagrania video z proponowanym, pełnym programem w tym wersje o limicie 5 minut do Koncertu Galowego,
– nagrania audio, niezbędne do Koncertu Galowego i koncertów festiwalowych oraz grafikę do projekcji w czasie występu zespołu. Materiały te mogą zostać przesłane drogą elektroniczną lub pocztą zapisane na pendrive, DVD czy CD. Minimalna rozdzielczość nagrania; Full HD. Materiały audio i video muszą zawierać opis z dokładnym określeniem usytuowania poszczególnych pozycji repertuaru.
– materiały graficzne, identyfikujące zespół, potrzebne do projekcji w czasie  koncertów, winne one mieć rozdzielczość co najmniej 1024 x 768 pikseli.

Nienadesłanie w terminie materiałów lub nadesłanie niezmontowanej ścieżki audio, czy złej jakości grafiki wykluczy użycie ich w koncertach.

10.Organizatorzy zapewniają:

– zakwaterowanie,
– całodzienne wyżywienie,
– podstawową opiekę lekarską,
– bezpłatny udział we wszystkich imprezach przewidzianych programem Festiwalu,
– transport w czasie Festiwalu,
– paliwo do autokarów własnych, którymi przyjeżdżają zespoły do Rzeszowa, od i do granicy polskiej oraz  na trasy wynikające z programu festiwalu,
– odbiór z lotnisk i dworców, przejść granicznych zespołów, które zgłoszą taką potrzebę.  Nie przewidujemy odbioru indywidualnych członków zespołów.

 11.  Uczestnicy festiwalu winni posiadać indywidualne ubezpieczenia od kosztów leczenia w Polsce oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), – w czasie pobytu w Polsce wszyscy uczestnicy zobowiązani będą do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

12. Zespołom uczestniczącym w Festiwalu na cały okres jego trwania przydzieleni zostaną piloci-opiekunowie.

13. W ramach wnoszonych opłat nie przewiduje się zatrudniania dla zespołów choreografów, muzyków oraz opłacania sal na dodatkowe próby.

14.  Istnieje możliwość, za dodatkową odpłatnością, wypożyczenia niezbędnych dla zespołów strojów – po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorom. Organizatorzy nie  zapewniają sprzętu do odtwarzania nagrań w czasie prób własnych zespołów.

15. Organizatorzy mogą przygotować dla zespołów przed festiwalem, po wcześniejszym zgłoszeniu i wniesieniu przez nie pełnej odpłatności, spotkania konsultacyjne (warsztaty). Koszt zależy od ilości dni i programu.

W czasie festiwalu nie przewiduje się indywidualnych konsultacji programowych, nie wynikających z programu Festiwalu.

 16. Założenia programowe
a) Zespoły uczestniczące w Festiwalu przyjeżdżają z gotowymi do  prezentacji programami i zobowiązane są do wystąpienia:

– w koncertach festiwalowych – co najmniej 30 minut,

– w Koncercie Galowym z co najmniej jedną pozycją do 5 minut. Decyzja jaką pozycję  zespół będzie mógł wykonać; z folklorem polskim, innych narodów czy obie pozycje, podjęta zostanie przez organizatorów. Sugerujemy, by zespoły nie mogące zaprezentować tańców ludowych innych narodów przygotowały pieśni ludowe z kraju zamieszkania,

– organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tych pozycji z pełnego repertuaru jaki zgłosi zespół i mogą to być inne pozycje niż te, które zespół zasugeruje w karcie zgłoszenia.

– w uroczystości otwarcia  festiwalu  jak i koncercie galowym planowana jest specjalna „Prezentacja narodowych”. Jest to wspólne wykonanie opracowanych przez reżysera Koncertu Galowego tych samych choreografii: Poloneza oraz Suity Krakowskiej z projektu „5 z narodowych” Narodowego Centrum Kultury. Każdy zespół który przygotuje  się do Prezentacji wystąpi wspólnie z innymi zespołami w Koncercie Galowym, a jego występ będzie poza limitem czasowym. Wybrane pary z tych zespołów wykonają te choreografie w trakcie uroczystości otwarcia Festiwalu na Rynku. Zasady udziału w prezentacji oraz linki do nagrań określone są poniżej.

– jeżeli wśród propozycji do koncertów przeglądowych znajdą się ciekawe pozycje muzyczne czy wokalne (solowe lub grupowe), reżyser może poprosić o wykonanie ich także w koncercie galowym poza limitem czasowym.
b) Przy konstrukcji programu do Koncertu Galowego należy uwzględnić usytuowanie sceny w centrum hali, z widownią dookoła niej.
c) Każdy zespół niezależnie od własnego akompaniamentu winien dysponować nagraniami ścieżki dźwiękowej programów wybranych do koncertu galowego zgodnie z limitami czasów. Przekroczenie limitów spowoduje mechaniczne skrócenie muzyki.
d) Zespoły nie mogą wspomagać się tancerzami, wokalistami i muzykami  z Polski.
e) W czasie trwania festiwalu zespoły mogą uczestniczyć jedynie w wycieczkach uwzględnionych w programie festiwalu.

17. Istnieje możliwość zorganizowania pobytu na Festiwalu dla dodatkowych osób towarzyszących oraz przygotowania oferty turystycznej dla grup zorganizowanych (min.10 osób), na odrębnych, ustalonych z organizatorem, zasadach.

18. Prezentacja Narodowych.

– W skład prezentacji wchodzą choreografie opisane w projekcie „5 z narodowych” Narodowego Centrum Kultury, tańców Poloneza i Suity Krakowskiej;

– Każdy zespół na zasadzie dobrowolności może przygotować jeden lub dwa tańce z tych choreografii pokazując je wspólnie z innymi zespołami w czasie Koncertu Galowego. Dla  każdego z tych zespołów zostanie wydzielona przestrzeń na scenie i płycie hali do prezentacji danego tańca;

– Choreografie te zespoły wykonają w kostiumach w jakich będą występowały ze swoim programem w Koncercie Galowym;

– Z zespołów które przygotują te choreografie zostaną wybrane pary i wspólnie z innymi parami wykonają je w koncercie otwarcia na Rynku.

– Każdy zespół występujący w Prezentacji Narodowych otrzyma ze strony Narodowego Centrum Kultury prawo do korzystania w przyszłości z choreografii i z profesjonalnego nagrania muzyki w wykonaniu orkiestry oraz pamiątki;

– Zakłada się że w przypadku jeśli dwa lub więcej zespołów spotka się w przyszłości na   koncertach w swoich krajach, będzie mogło wspólnie wykonać te tańce;

– Zespoły które przyjmą zaproszenie do udziału w prezentacji narodowych winni w karcie zgłoszenia złożyć deklaracje o udziale. Na podstawie deklaracji zostanie  określone które tańce  z prezentacji narodowych zespół ma przygotować i tą informację otrzyma zespół z potwierdzeniem o zakwalifikowaniu go na Festiwal. Nagrania video wybranych tańców zarejestrowane na próbach należy przesłać do 15 czerwca.

 

– Linki do nagrań video choreografii Poloneza i Suity Krakowskiej

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKjKY86ZnTInETnHdbAP1cqVjdCCNLJ_A

dodatkowo pod linkiem

https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/5-z-narodowych/materialy-edukacyjne/krakowiak

w zakładkach Materiały audio, Materiały video, Materiały merytoryczne są zawarte pliki   audio, video i instruktaż z opisem kroków figur i komponentów  wchodzących w skład suity krakowskie.

KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA PDF[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]